Crkva u Tripkovi

U zlatiborskom selu Tripkova sagrađena je 1861. godine  kapela Svete nedelje. Prvobitna crkva nije bila velika i ozidana je od tesanog kamena i prekrivena šindrom kao i većina crkava zlatiborskog kraja iz XIX veka.

Kapela je namenjena potrebama meštana za groblje usred koga je i postavljena. To je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku, vratima na zapadnoj i severnoj strani, nadvišena je kupolom. Pod je bio od drveta i olatar je bio pregrađen drvenom pregradom. Sredinom XX veka dotrajala kapela se srušila da bi parohijana 2003. godine ponovo, iz temelja uzdigli svoju kapelu.

Kada je crkva Sabora arhangela Gavrila u Staparima (selo nedaleko od Tripkove) stradao, u kapelu u Tripkovi su prenete dveri i prestone ikone Bogorodice i Isusa Hrista, da se sačuvaju. Ove izuzetno vredne dveri i prestonu ikonu oslikao je zograf Aleksije Lazarević između 1810. i 1815. godine. Carske dveri slikane su na podlozi od lipove daske, bez duborezne plastike, koja je zamenjena slikanom ornamentikom u obliku stilizovanih biljnih motiva. Pretpostavlja se da je prestona ikona Bogorodice stradala prilikom rušenja dotrajale kapele, dok je ikona Isusa Hrista preneta u crkvu Svetog Ilije u Mačkatu gde se i danas čuva.

Tokom obnove kapele 2003. godine ukrašena je sa novim zidnim slikama i ikonama, među kojima se kao posebna vrednost čuvaju i Lazarevićeve carske dvere.

Ovaj pravoslavni hram možete posetiti svakog dana, a više informacija o kapeli i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 31 3830 304


Reservation
Crkva u Tripkovi X