Aplikacije

Opšti uslovi članstva i učestvovanja u Programu promocije turizma zlatiborskog kraja kroz aplikaciju „Zlatibor“

Uvod

Član 1.


1. Ovim Opštim uslovima učestvovanja u Programu promocije turizma zlatiborskog kraja kroz aplikaciju „Zlatibor“ (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi pod kojima TO „Zlatibor”, ulica Miladina Pećinara 2, 31315 Zlatibor (u daljem tekstu: TO “Zlatibor”) omogućava učestvovanje korisnika u Programu promocije turizma zlatiborskog kraja kroz aplikaciju „Zlatibor“ (u daljem tekstu: Program) te uslovi pod kojima TO “Zlatibor” dozvoljava korišćenje posebne aplikacije za učestvovanje u Programu.

2. Na odnos između TO „Zlatibor“ i korisnika aplikacije Programa (u daljem tekstu: Korisnik) primenjuju se ovi Opšti uslovi, a na sve međusobne odnose TO „Zlatibor“ i Korisnika, koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima, na odgovarajući način se primenjuju važeći propisi Republike Srbije.

3. TO „Zlatibor“ zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Program ili izmeniti obim, način i vrstu pogodnosti koje omogućava Program.


Korisnik aplikacije Programa

Član 2.


1. Korisnik može postati svako fizičko ili pravno lice koje na svoju izričitu saglasnost da dozvolu za učlanjenje u Program. Svakom fizičkom ili pravnom licu dozvoljena je samo jedna registracija te će na taj način kreirati svoj Profil u Programu odnosno Aplikaciji.

2. Korišćenje aplikacije ili Programa je besplatno, odnosno za učestvovanje u Programu ne plaća se nikakva naknada.

3. Zahtev Korisnika za uključivanje u Program dostupan je putem mobilne aplikacije i mrežnih stranica TO „Zlatibor“, a učestvovanje se ostvaruje ispunjavanjem Virtuelne pristupnice i prihvatanjem ovih Opštih uslova unutar aplikacije.

4. Svaki podnosilac Zahteva za korišćenje aplikacije Programa dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obavezne podatke iz Virtuelne Pristupnice u svrhu ostvarivanja pogodnosti Programa. Podnosilac je odgovoran za tačnost i istinitost podataka iz Virtuelne pristupnice, tako da TO „Zlatibor“ ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i tačnosti tih podataka.

5. Prilikom ispunjavanja Virtuelne Pristupnice za registraciju, podnosilac Zahteva mora upisati sledeće obavezne podatke: ime i prezime ili ime firme, pol, datum rođenja, adresu i mesto stanovanja, broj telefona/mobilnog, te kontakt adresu elektronske pošte. Podaci o PIB-u, broju članova porodice  i stručnoj spremi nisu obavezni tako da upisivanje istih u Virtuelnoj Pristupnici zavisi od volje podnosioca Zahteva.

6. Virtuelna pristupnica sadrži i izjavu podnosioca Zahteva o prihvatanju ovih Opštih uslova, tako da pre slanja ispunjene Virtuelne Pristupnice TO „Zlatibor“ za aktivaciju, podnosilac Zahteva je u obavezi pročitati ove Opšte uslove i sa njima se saglasiti tako što će označiti pripadajuće polje. Ako podnosilac Zahteva nije saglasan s ovim Opštim uslovima, neće mu biti omogućeno učestvovanje u Programu putem aplikacije.

7. Virtuelna Pristupnica sadrži i izjavu podnosioca Zahteva o davanju izričite dozvole TO „Zlatibor“  da se lični podaci obrađuju u određene svrhe, a sve kako je dalje određeno u članu 4. ovih Opštih uslova.

8. Nakon što podnosilac Zahteva ispuni Virtuelnu Pristupnicu kako je navedeno u prethodnim stavkama ovog člana, te prihvati ove Opšte uslove, Zahtev šalje na aktivaciju klikom na za to predviđeno polje čime zahteva dostavu aktivacijskog koda koji će mu biti dostavljen na upisanu adresu elektronske pošte. Dostavljeni aktivacijski kod podnosilac Zahteva zatim upisuje u predviđeno polje te klikom na prijavu završava postupak registracije. Dodelom pristupnih podataka: broja kartice i PIN-a podnosilac Zahteva postaje Korisnik aplikacije Programa, a pristupni podaci se šalju na adresu elektronske pošte Korisnika. Pristupne podatke Korisnik je dužan čuvati od neovlašćene upotrebe od strane trećih osoba.

9. TO „Zlatibor“ zadržava pravo uskratiti Korisniku pristup Programu ako primeti neovlašćenu upotrebu korisničkih podataka o čemu će obavestiti Korisnika. Ako Korisnik primeti neovlašćenu/nezakonitu upotrebu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavestiti TO „Zlatibor“. Korisnik je odgovoran za svu štetu proizašlu usled neovlašćene/nezakonite upotrebe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obaveštenja TO „Zlatibor“ na adresu elektronske pošte navedenu u članu 10. ovih Opštih uslova. Korisnik je dužan odmah upozoriti TO „Zlatibor“  na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprečavanja nastanka eventualne štete.


Pravni odnosi

Član 3.


1. Između TO „Zlatibor“ i Korisnika, činom registracije se ne zasniva nikakav poslovni odnos. Učestvovanje u Programu obavlja se isključivo u okviru lične odgovornosti, samostalno i kao delatnost pravno nezavisno u odnosu na TO „Zlatibor“.

2. Korisnik ima pravo samo na pogodnosti iz Programa. Korisnik izvan toga nema pravo ni na kakvu drugu naknadu. Korisnik nema pravo ni na kakvu naknadu troškova. Korisnik nije ovlašćen za zastupanje TO „Zlatibor“, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru Programa.


Zaštita podataka

Član 4.


1. Ispunjavanjem Virtuelne Pristupnice i prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik daje svoju izričitu saglasnost TO „Zlatibor“ u svrhu upisivanja, dalje obrade i korišćenja njegovih ličnih podataka iz Virtuelne Pristupnice za potrebe evidencije Korisnika, a u svrhu ostvarivanja pogodnosti. Korisnik izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni TO „Zlatibor“ tačni i da će u slučaju davanja netačnih podataka nadoknaditi TO „Zlatibor“ bilo kakvu time uzrokovanu štetu te „TO Zlatibor“ ni na koji način neće biti odgovorna za navedeno. Podaci koje TO „Zlatibor“ kao Rukovodilac obrade prikuplja i obrađuje u svrhu učestvovanja u Programu na temelju saglasnosti su sledeće: Ime i prezime ili ime firme, pol, adresa, br. telefona/mobilnog, e-mail adresa, datum rođenja. Korisnik je upoznat s pravom da u svako doba može opozvati Saglasnost i zatražiti prestanak dalje obrade ličnih podataka korisnika aplikacije, I u tom slučaju je zabranjena dalja obrada istih podataka. Data Saglasnost predstavlja izričito iskazanu volju Korisnika kojom izražava svoju saglasnost s obradom ličnih podataka u svrhu učestvovanja u Programu i korišćenja pogodnosti istog. Davanjem izričite saglasnosti Korisnik potrvrđuje da je upoznat da u svrhu ostvarivanja svojih prava na lične podatke od Rukovodioca obrade ima pravo zatražiti: pristup ličnim podacima, promenu ili brisanje svojih ličnih podataka, ograničiti obrade koje se odnose na njega kao ispitanika, uložiti prigovor na obradu takvih podataka, pravo na prenosivost podataka; povlačenje ove saglasnosti ukoliko povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti pre nego što je ona povučena. U slučaju nepravilnosti zbog kojih je došlo do povrede prava Korisnika, ispitanik prema važećoj regulativi ima pravo na podnošenje prigovora ovlašćenom telu. Korisnik aplikacije ima pravo povući saglasnost za korišćenje podataka pisanim putem na zlatibor@zlatibor.org.rs, a u sadržaju e-maila i obavezno navesti koju saglasnost želi ukinuti.

2. Korisnik se obavezuje pravovremeno i bez odlaganja informisati TO „Zlatibor“ o eventualnim promenama njegovog ličnog podatka koji je kao obavezan podatak naveden na Virtuelnoj Pristupnici. TO „Zlatibor“ ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnosiocu Zahteva odnosno Korisniku nastane zbog neispunjenja ove obaveze.

3. TO „Zlatibor“ će prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke i identifikacione podatke o Korisnicima u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima. TO „Zlatibor“ će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, za potrebe istraživanja o zadovoljstvu Korisnika, kao i u svrhu omogućavanja ostvarivanja korisničkih pogodnosti. TO „Zlatibor“ je ovlašćena podatke Korisnika dostaviti trećim pravnim osobama (koji sa TO „Zlatibor“ imaju potpisan ugovor o pristupanju u Program) u svrhu ostvarivanja pogodnosti.

4. Ako TO „Zlatibor“ primi opoziv saglasnosti na korišćenje ličnih podataka koji su na Virtuelnoj Pristupnici označeni kao obavezni jer su nužni TO „Zlatibor“ za učestvovanje u Programu putem aplikacije, identifikaciju i komunikaciju s Korisnikom u svrhu ostvarivanja korisničkih pogodnosti, kao i za ostvarivanje svih prava i obaveza koje proizlaze iz učestvovanja u Programu, takav opoziv saglasnosti će se smatrati otkazom učestvovanja u Programu od strane osobe koja je opozvala saglasnost na korišćenje ličnih podataka. Pravne posledice otkaza nastupaju najkasnije u roku od 48 sati od dana prijema izjave o opozivu saglasnosti za obradu ličnih podataka. Izjava o opozivu saglasnosti šalje se na adresu elektronske pošte navedenu u stavu 1. ovog člana Opštih uslova.

Opoziv za učestvovanje u Programu korisnik može isto tako napraviti putem menija unutar smartphone aplikacije kao što je navedeno u čl. 7. ovih Opštih uslova.

5. Ako je Korisnik prilikom ispunjavanja Virtuelne Pristupnice označio polje predviđeno za obradu ličnih podataka u svrhu dostave informacija o dodatnim pogodnostima i novostima TO „Zlatibor“ kao i njegovih poslovnih partnera, dao je saglasnost TO „Zlatibor“ da može njegove lične podatke obrađivati i u marketinške svrhe odnosno u svrhe dostave obaveštenja informativnog i promotivnog karaktera na upisanu adresu odnosno adresu elektronske pošte te je ujedno dao saglasnost TO „Zlatibor“ da ga kontaktira na upisani broj telefona, odnosno da ga obaveštava putem ostalih sredstava kominikacije o novim ponudama i pogodnostima TO „Zlatibor“, i/ili njihovih partnera te direktno promoviše i nudi individualno oblikovana promotivna obaveštenja, kao i da savetuje Korisnika o vrstama korisničkih pogodnosti i mogućnostima realizacije istih. Ovu saglasnost Korisnik može povući u bilo kom trenutku preko menija smartphone aplikacije ili slanjem izjave opozivu saglasnosti, na adresu elektronske pošte navedene u stavu 1. , člana 4. ovih Opštih uslova. Povlačenje saglasnosti biće evidentirano najkasnije u roku od 48 sati.


Ostvarivanje pogodnosti

Član 5.


1. U skladu s odredbama ovih Opštih Uslova, Korisnik putem aplikacije Programa ostvaruje pogodnosti kod Partnera Programa. Pogodnosti za Korisnike se temelje na ugovorno određenim uslovima između TO „Zlatibor“ i Partnera Programa. Visina i iznos pogodnosti kao i uslovi ostvarivanja pogodnosti za Korisnika variraju zavisno od Partnera Programa. TO „Zlatibor“ sklapa s Partnerima Programa ugovore koji TO „Zlatibor“ omogućavaju da Korisnici, u okviru Programa, ostvaruju pogodnosti. Pregled svih aktuelnih Partnera Programa je dostupan putem aplikacije. Korisnici ne mogu uslovljavati izbor Partnera Programa, odnosno TO „Zlatibor“ samostalno i potpuno nezavisno od Korisnika bira Partnere Programa.

2. Korisniku su na raspolaganju mogućnosti ostvarivanja pogodnosti: putem QR koda ili bar koda generisanog kroz mobilnu aplikaciju.

3. Korišćenje pogodnosti u Programu je besplatno, odnosno Korisnik ne plaća nikakvu naknadu.

4. Korisnicima se preporučuje redovno informisanje na aplikaciji o dostupnim pogodnostima kod Partnera Programa.

5. Korisnik u okviru Programa nije obavezan koristiti pogodnosti Partnera Programa i pridobijati nove Korisnike ili sprovoditi bilo kakve aktivnosti.


Ograničenje od odgovornosti

Član 6.


1. Obim Programa je ograničen na njegovu implementaciju, kako je to opisano u ovim Opštim uslovima.

2. Prava i obaveze Korisnika koja nastaju iz obavljenih kupovina ostvaruju se isključivo kod predmetnog Partnera Programa. Kupoprodajni ugovor za proizvode i/ili usluge sklapa se i stupa na snagu isključivo između Korisnika i odabranog Partnera Programa.

3. TO „Zlatibor“ nakon sklapanja ugovora sa Partnerom Programa ne preuzima nikakvu odgovornost za usluge i/ili proizvode Partnera Programa.

4. TO „Zlatibor“ ne snosi odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke usluge i/ili proizvoda Partnera Programa. Korisnik prema TO „Zlatibor“ i/ili Programu nema nikakvo pravo na naknadu celokupnog ili dela iskorišćenog iznosa pogodnosti, na isplatu u gotovini ili neku drugu naknadu ili kompenzaciju. Mogući zahtevi Korisnika u slučaju materijalnih i/ili pravnih nedostatka usluge i/ili proizvoda Partnera Programa postoje isključivo prema Partneru Programa.

5. TO „Zlatibor“ odgovara za štete samo u slučaju namere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju, TO „Zlatibor“ ne odgovara ni u kom slučaju za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu bilo koje vrste.

6. TO „Zlatibor“ ni na koji način ne odgovara za:

  • prekid dostupnosti usluge pristupa internetu koju Korisnik koristi nezavisno od pružaoca internet usluga;
  • druge tehničke i elektronske greške pri usluzi pristupa internetu;
  • nedostupnost mreže putem koje se pristupa internetu i/ili nedostupnost aplikacije;
  • rad i kvalitet uređaja putem kojeg Korisnik koristi aplikaciju Programa.

7. Sve iznad navedeno važi takođe i za privatnu odgovornost zaposlenih, zakonskih zastupnika i punomoćnika TO „Zlatibor“.


Prestanak učestvovanja od strane Korisnika

Član 7.

1. Korisnik ima pravo u svako doba deinstalirati aplikaciju Programa ili obrisati sve svoje podatke iz Virtuelne Pristupnice pomoću menija unutar smartphone aplikacije čime prestaje učestvovanje u Programu.

2. Učestvovanje u Programu prestaje i u slučaju opoziva saglasnosti na korišćenje ličnih podataka, a sve u skladu sa članom 2. Opštih uslova poslovanja.

3. Prestankom učestvovanja u Programu prestaju sva prava Korisnika određena ovim Opštim uslovima.


Prestanak/opoziv učestvovanja od strane TO „Zlatibor“

Član 8.


1. TO „Zlatibor“ može opozvati/raskinuti učestvovanje određenom Korisniku bez navođenja razloga, s otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga s trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju narušavanje časti i ugleda TO „Zlatibor“, Programa i/ili Partnera Programa, nanošenje značajne štete privrednom interesu TO „Zlatibor“, Programa i/ili Partnera Programa. TO „Zlatibor“ će o prestanku učestvovanja obavestiti Korisnika slanjem izjave o raskidu na adresu elektronske pošte Korisnika.

2. Učestvovanje u Programu prestaje i u slučaju da TO „Zlatibor“ uskrati Korisniku pristup aplikaciji Programa usled primećene neovlašćene upotrebe korisničkih podataka, a sve u skladu sa članom 2. ovih Opštih uslova poslovanja.

3. Korisnik se obavezuje nadoknaditi TO „Zlatibor“ svu štetu.


Prigovori

Član 9.


1. Svi prigovori, upiti i predlozi koji se odnose na učestvovanje u Programu i/ili korišćenje aplikacije Programa, dostavljaju se TO „Zlatibor“ na adresu elektronske pošte: zlatibor@zlatibor.org.rs

2. TO „Zlatibor“ će na prigovore koji su vezani za učestvovanje u Programu i/ili korišćenje aplikacije Programa odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i predloge obavezuje odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema istih.

3. Sva komunikacija prema i od strane TO „Zlatibor“ odvija se na srpskom jeziku i latiničnom pismu, nezavisno od izbora jezika za korišćenje aplikacije Programa.


Antikorupcijska klauzula

Član 10.


1. Korisnik se obavezuje da će se pridržavati svih primenjivih nacionalnih, evropskih i međunarodnih pravila te primenjivih politika i procedura TO „Zlatibor“, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom životne sredine, održivim razvojem, integritetom, usklađenošću poslovanja i antikorupcijom.

2. Korisnik se naročito obavezuje:

  • da neće davati/nuditi odnosno uzimati novčane popuste ili druge stečene pogodnosti bilo kome trećem pravnom i/ili fizičkom licu, a kako bi se postigao povlašćeni tretman ili povoljna odluka, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primaoca i/ili je cilj davanja uticaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadajućih prednosti u poslovanju;
  • da Korisnik, njegovi vlasnici i izvršitelji poslova povezani s Programom nisu bili pravnosnažno optuženi, okrivljeni ili osuđeni za kaznena dela povezana sa korupcijom i/ili privrednim kriminalom.

3. Kako bi se osiguralo poštovanje antikorupcijskih pravila za vreme korišćenja aplikacije, Korisnik će na zahtev TO „Zlatibor“ u svako doba dostaviti sve elemente koji su zatraženi za utvrđivanje takve usklađenosti.


Izmene Opštih uslova

Član 11.


1. TO „Zlatibor“ zadržava pravo u svakom trenutku izmeniti ili ukinuti ove Opšte uslove sa ili bez zamene novim Opštim uslovima, o čemu će takvu vest objaviti na svojim Internet stranicama, a može je dostaviti i putem aplikacije Programa.

2. Izmene i dopune ovih Opštih uslova smatraće se prihvaćenim od strane Korisnika prvim korišćenjem aplikacije Programa nakon izmene ovih Opštih uslova ili ako Korisnik ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranici TO „Zlatibor“.

3. Ako se u Opštim uslovima koriste oznake vezane za pol, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravna lica.


Rešavanja sporova

Član 12.


1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primene ili izvršenja ovih Opštih uslova, TO „Zlatibor“ i Korisnik nastojaće rešiti mirnim putem.

2. Za rešavanje sporova koje nije moguće rešiti mirnim putem, određuje se mesna nadležnost Privrednog suda u Užicu.


Merodavno pravo

Član 13.


1. Ovi Opšti uslovi tumačiće se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Završne odredbe

Član 14.


Ovi Opšti uslovi primenjuju se na sve Korisnike.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja.


Zlatibor,  15.3.2022.

Reservation
Aplikacije X