Kategorizacija smeštaja u domaćoj radinosti

Podnošenje zahteva za kategorizaciju vrši se isključivo elektronskim putem, preko centralnog informacionog sistema "e-Turista".

Pre podnošenja zahteva za kategorizaciju potrebno je pripremiti sledeća dokumenta:

- lekarsko uverenje da  je vlasnik smeštaja zdravstveno sposoban za obavljanje ugostiteljskih delatnosti (lekar opšte prakse)

- kupoprodajni ugovor overen kod notara ili vlasnički list koji dokazuje vlasništvo nad nekretninom

- očitana lična karta/kopija lične karte ukoliko nema čip

- dokaz o uplati takse u iznosu od 1.040 dinara (na žiro-račun 840-742221843-57, Budžet RS,a poziv na br. je 97 90-035)

Fizičko lice ili pravno lice koje prvi put kategoriše smeštajni objekat vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo obavezan je da se prvo evidentira sa ličnim dokumentom u jedinicu lokalne samouprave (odsek za kategorizaciju - opština Čajetina) gde će dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem e-Turista. Na internet pretraživaču potrebno je uneti www.eturista.gov.rs i otvoriti sistem. Kada se pristupi sistemu, nakon prijave sa korisničkim imenom i lozinkom, biće dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciji.

1. Prilikom podnošenja zahteva za kategorizaciju za novi ugostiteljski objekat na prvom
koraku se popunjavaju Osnovni podaci o objektu. Kada se popune osnovni podaci, sledeća kartica koja se popunjava je Dodatni podaci o objektu.

2. U kartici Dodatni podaci o objektu pored popunjavanja svih polja koja su predviđena sistemom potrebno je ubaciti i obavezne priloge. 

Prilozi koje je potrebno ubaciti u sistem su:

- lekarsko uverenje da je vlasnik smeštaja zdravstveno sposoban za obavljanje ugostiteljske delatnosti ( lekar opšte prakse)

- kupoprodajni ugovor overen kod notara ili vlasnički list koji dokazuje vlasništvo nad nekretninom

- očitana lična karta/kopija lične karte ukoliko nema čip

- dokaz o uplati takse u iznosu od 1.040 dinara (na žiro-račun 840-742221843-57, Budžet RS,a poziv na br. je 97 90-035)

Navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati i skenirane uneti u sistem kao priloge. 

3. Sledeća kartica koja se popunjava je Minimalno tehnički uslovi - tabela se već nalazi u sistemu, potrebno je samo uneti u tabelu podatke (uslove) koje ispunjava ugostiteljski objekat za koji se podnosi zahtev za kategorizaciju. 

Nakon popunjavanja svih polja u tabeli podatke je potrebno ih je sačuvati klikom na dugme sačuvaj koje se nalazi na dnu strane.

4. Sledeća kartica koja se popunjava je Ispunjenost standarda - tabela se već nalazi u sistemu, potrebno je samo uneti u tabelu podatke (uslove) koje ispunjava ugostiteljski objekat za koji se podnosi zahtev za kategorizaciju.

Nakon popunjavanja svih polja u tabeli podatke je potrebno ih je sačuvati klikom na dugme sačuvaj koje se nalazi na dnu strane.

5. Sledeća kartica koja se popunjava je Ispunjenost sanitarno – higijenskih uslova - tu ne treba vršiti nikakve akcije, jer se na ovoj strani podaci sami generišu na osnovu prethodno unetih podataka.

6. Sledeća kartica je Zahtev - potrebno je odštampati zahtev za kategorizaciju klikom na dugme odštampaj zahtev. Odštampani zahtev potrebno je popuniti i skenirati, pa ga priložiti klikom na dugme priloži potpisan i skeniran zahtev

7. Kada se izvrše sve potrebne akcije nad zahtevom potrebno je poslati zahtev za kategorizaciju objekta nadležom organu, tako što se klikne na dugme pošalji zahtev nadležnom organu, nakon čega treba potvrditi slanje zahteva i na taj način završiti akciju slanja zahteva za kategorizaciju objekta.

Podnošenje zahteva za obnovu kategorizacije vrši se sprovođenjem sledećih koraka:

1. Nakon prijave u aplikaciju, iz dela Ugostiteljski objekti u glavnom meniju, kliknuti na stavku Zahtev za kategorizaciju

2. Nakon pristupa sa korisničkim imenom i lozinkom iz dela UGOSTITELJSKI OBJEKTI kliknuti na NOV ZAHTEV ZA KATEGORIZACIJU,dalji način podnošenja je identičan kao kod podnošenja zahteva za kategorizaciju

3. Podnošenje zahteva za kategorizaciju za novi ugostiteljski objekat se podnosi klikom na dugme Novi ugostiteljski objekat 

Za sve dodatne informacije pozvati 031 3831 151 - odsek za kategorizaciju 

Detaljno uputstvo za korisnike o radu u sistemu e-Turista moguće je preuzeti u nastavku:

Lista dokumenata

  1. eTurista - Korisničko uputstvo -Ugostitelj 6.8 MB pdf
Reservation
Kategorizacija smeštaja u domaćoj radinosti X